Group lunch to celebrate Jiajing Wang's successful PhD defense


(Left to Right) Yanqing Zhang, Sudhanshu Khanna, Randy Mann, Yousef Shakhsheer, Ben Calhoun, Jiajing Wang

(Left to Right) Yousef, Ben, Jiajing, Kyle, Yanqing, Sudhanshu

(Left to Right) Yousef, Ben, Jiajing, Satya, Kyle, Yanqing, Sudhanshu, Randy